Gepubliceerd op:

De Amsterdamsche Coöperatieve Woningvereeniging (ACW) Samenwerking is een kort na de invoering van de Woningwet opgerichte wooncoöperatie met ruim 900 monumentale woningen in Amsterdam Oud-Zuid (Harmoniehof e.o.) in portefeuille. Recent heeft de ledenraad van Samenwerking besloten tot het instellen van een Expertgroep die zorg moet dragen voor het opstellen van een aantal denkbare en haalbare varianten voor een nieuw streefhuurbeleid. Dit beleid moet voorzien in een integraal kader dat transparantie en onderbouwing oplevert voor te hanteren streefhuren. Onderdeel van dit kader zijn recente ontwikkelingen die het streefhuurbeleid en de woningportefeuille in brede zin (kunnen) raken, zoals de verduurzamingsopgave / stijgende energielasten en rijksregelgeving (waaronder WOZ-cap en regulering middenhuur). Het nieuwe streefhuurbeleid moet in ieder geval leiden tot passende (huur-inkomen) bewoning en bijdragen aan doorstroming.

RIGO begeleidde een Expertgroep van leden en externe experts en trad op als analist en penvoerder. Voornaamste vraagstuk was de wijze waarop de streefhuren bij mutatie moeten worden verdeeld, teneinde een gezonde exploitatie van de bijna 900 (monumentale) woningen mogelijk te maken.