Gepubliceerd op:

0     Definities

0.1  Deze algemene voorwaarden kennen de volgende definities:

  • Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden;
  • RIGO: Stichting RIGO;
  • Opdrachtgever: een partij waarmee RIGO een of meerdere overeenkomsten heeft gesloten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn;
  • Overeenkomst: een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

1     Toepasselijkheid

1.1  De bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn ten volle van toepassing op elke offerte, opdracht of opdrachtbevestiging, die voortbouwt op of voortvloeit uit een eerder gesloten overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

2     Overeenkomst en offerte

2.1  Alle offertes worden gedurende twee maanden gestand gedaan, tenzij de offerte anders vermeldt. De in de offerte opgenomen planning van werkzaamheden gaat uit van een zodanig tijdige opdrachtverlening, dat de uitvoering van de opdracht kan plaatsvinden binnen de aangegeven planning. Bij afwijking van deze termijn wordt zo nodig een nieuwe planning aangegeven door opdrachtnemer. Na de bovengenoemde termijn van twee maanden is RIGO gerechtigd de geoffreerde capaciteit elders in te zetten.

2.2  Aanvaarding van de offerte en van de wijzigingen en aanvullingen geschiedt door een schriftelijke of een andere als betrouwbaar te beoordelen bevestiging van de opdrachtgever of kan blijken uit het feit dat hij zijnerzijds uitvoering geeft aan de overeenkomst.

2.3  Het is de opdrachtgever slechts toegestaan de inhoud van de offerte ter kennis te brengen van derden, na voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer.

2.4  RIGO en de opdrachtgever zijn gehouden de verplichtingen na te komen die voortvloeien uit de in Nederland geldende privacywetgeving, meer in het bijzonder de Wet Bescherming Persoonsgegevens alsmede de verplichtingen die voortvloeien uit de gedragscode die tussen de leden van de VBO geldt.

3     Uitvoering van de overeenkomst

3.1  RIGO zal de door haar te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

3.2  RIGO heeft een inspanningsverplichting ten aanzien van de nakoming van overeenkomsten en deze algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk blijkt dat er sprake is van een resultaatverbintenis.

3.3  De opdrachtgever verplicht zich om de bescheiden, gegevens, inlichtingen en overige goederen, die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, tijdig en volledig te verstrekken. Indien de opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige informatie heeft verstrekt of niet tijdig medewerking heeft verleend is de opdrachtgever daarvoor geheel aansprakelijk. De opdrachtgever is voorts gehouden al het mogelijke te doen wat redelijkerwijs van belang is voor de goede en tijdige uitvoering van de overeenkomst.

3.4  De opdracht zal voor zover mogelijk binnen de in de overeenkomst vermelde termijnen worden uitgevoerd, tenzij blijkt dat dit redelijkerwijs onmogelijk is. Indien overschrijding van de termijn dreigt zal RIGO de opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. De enkele overschrijding van een termijn brengt RIGO niet in verzuim bij de nakoming van een overeenkomst of deze algemene voorwaarden.

4     Betalingsvoorwaarden

4.1 Alle in de offerte, overeenkomsten, opdrachtbevestigingen etc. genoemde bedragen zijn, tenzij anders vermeld, in euro’s, exclusief BTW.

4.2  Het uitvoeren van een overeenkomst geschiedt op basis van nacalculatie of op basis van een vast bedrag.

4.3  Indien een overeenkomst wordt uitgevoerd tegen een bedrag op basis van nacalculatie is RIGO gerechtigd de tarieven tussentijds aan te passen aan de hand van het CBS-prijsindexcijfer voor zakelijke dienstverlening.

4.4  De facturering van de opdrachtsom bij een overeenkomst op basis van een vast bedrag geschiedt — tenzij anders overeen gekomen – in drie termijnen: 40% bij de opdrachtverlening, 40% halverwege de geplande looptijd van de werkzaamheden en het restant na afronding van de opdracht.

4.5  De facturering van de opdrachtsom bij een overeenkomst op basis van nacalculatie geschiedt door middel van maandelijkse facturen op basis van de werkelijk gemaakte uren, tenzij in de offerte anders is overeengekomen.

4.6  Tenzij anders is overeengekomen is de betalingstermijn dertig dagen waarna wettelijke rente is verschuldigd bij niet-betaling.

5     Wijzigingen

5.1  Een overeenkomst is gebaseerd op de omschreven opzet van de werkzaamheden. Wijzigingen in deze opzet o.a. ten aanzien van de omvang, fasering, methode, procesontwerp, analyse en rapportage die in overleg met de opdrachtgever worden aangebracht, kunnen leiden tot aanpassing van de verschuldigde kosten. Indien door toedoen van de opdrachtgever aanpassingen nodig zijn naar mening van RIGO om tot een goede uitvoering van de werkzaamheden te komen, kunnen deze aanpassingen leiden tot meerwerk en/of meerkosten. RIGO stelt de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

5.2  De bovengenoemde aanpassingen worden gefactureerd op basis van het op dat moment geldende dagtarief van RIGO. De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien de werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uitgebreid of gewijzigd worden.

6     Samenstelling uitvoeringsteam

6.1  RIGO is verantwoordelijk voor de personele samenstelling van het uitvoeringsteam van de opdracht en is gerechtigd eenzijdig wijzigingen aan te brengen in die samenstelling. RIGO zal ervoor zorgdragen dat in het uitvoeringsteam steeds de voor een goede uitvoering van de opdracht vereiste opleiding- en ervaringskwalificaties beschikbaar zijn.

6.2  RIGO is gerechtigd derden in te schakelen bij de uitvoering van de opdracht.

6.3  Bij het betrekken en inschakelen van derden bij de opdracht door de opdrachtgever, is RIGO niet verantwoordelijk voor de kwaliteit en de goede en tijdige uitvoering van de werkzaamheden van deze derden en evenmin voor de eventuele gevolgen daarvan voor de uitvoering van de werkzaamheden door de opdrachtnemer.

7     Tussentijdse beëindiging

7.1  Een overeenkomst kan worden beëindigd als nakoming in redelijkheid niet meer kan worden verwacht. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt. Partijen bepalen in redelijkheid welke opzegtermijn in acht wordt genomen c.q. met ingang van welke datum de overeenkomst wordt beëindigd.

7.2  Indien geen overeenkomst kan worden bereikt over de opzegtermijn heeft RIGO recht op compensatie van de gemaakte kosten en op compensatie van eventueel bezettingsverlies tot een maximum van twee maanden.

7.3  Indien een der partijen in staat van faillissement of surseance van betaling verkeert of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de overeenkomst door een schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang te beëindigen.

8     Aansprakelijkheid

8.1  De totale aansprakelijkheid van RIGO wegens de toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van een overeenkomst is beperkt tot het bedrag dat RIGO in het kader van zijn werkzaamheden heeft ontvangen met een maximum van Euro 50.000,-.

8.2  Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor RIGO aansprakelijkheid draagt, zal de totale aansprakelijkheid van RIGO voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiele beschadigingen van zaken in geen geval meer bedragen dan Euro 1.000.000,- per gebeurtenis, waarbij een reeks samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

8.3  De aansprakelijkheid voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie is uitgesloten.

9     Intellectueel eigendomsrecht

9.1  Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op alle krachtens een overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde computerprogramma’s of documenten, zoals rapporten, analyses, ontwerpen, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij de opdrachtnemer. De opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend. Openbaarmaking is slechts toegestaan na toestemming van de opdrachtnemer.

9.2  Het bovenstaande is tevens van toepassing op de in het kader van de overeenkomst ontwikkelde instrumenten en verzamelde gegevens.

9.3  RIGO is en blijft rechthebbende op de verzamelde gegevens. Partijen kunnen over het gebruiksrecht nadere afspraken maken.

9.4  Rapporten en andere producten mogen door de opdrachtgever slechts letterlijk en in hun geheel met vermelding van de naam van RIGO en de betrokken medewerkers extern worden gepubliceerd, tenzij voorafgaand schriftelijk toestemming is verkregen van RIGO voor een andere vorm van publicatie.

10   Vertrouwelijkheid

10.1 RIGO verbindt zich alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk is om de vertrouwelijkheid te waarborgen van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever, voor zover deze als vertrouwelijk verondersteld mogen worden.

11   Toepasselijk recht en geschillen

11.1 Nederlands recht is van toepassing op een overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

11.2 Geschillen die voortvloeien of samenhangen met overeenkomsten en deze algemene voorwaarden beslecht de rechtbank Amsterdam in eerste aanleg met uitsluiting van andere rechters.

12   Wijziging en inwerkingtreding

12.1 RIGO is bevoegd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

12.2 Deze algemene voorwaarden treden in werking op 30 oktober 2015.