Gepubliceerd op:

De herziene Huisvestingswet 2014 biedt nieuwe mogelijkheden voor gemeentelijke sturing. De wetswijziging bevat enkele inhoudelijke wijzigingen op het gebied van de woonruimteverdeling. Daarmee wordt gemeenten onder andere de optie geboden om vaker met voorrang eigen inwoners een huisvestingsvergunning te verlenen. De Wijzigingswet kent vier belangrijke wijzigingen, in een notendop:

  • Ten eerste is het vanaf nu mogelijk om sterker te sturen op het aandeel toewijzingen met voorrang aan lokaal woningzoekenden. Dat betekent dat er met voorrang voor lokaal woningzoekenden een huisvestingsvergunning kan worden verleend. Er kan namelijk bij maximaal 50% van de verleende huisvestingsvergunningen voorrang worden gegeven aan mensen met economische of maatschappelijke binding aan de woningmarktregio, de gemeente of een deel van de gemeente. De wijziging van de wet maakt het dus mogelijk om bijvoorbeeld ook te sturen op wijkniveau, bijvoorbeeld voor doorstroming in de wijk. Hoe dit percentage voorrang verdeeld wordt over schaalniveaus is vrij in te vullen door gemeenten.
  • Ten tweede is het vanaf nu mogelijk om binnen deze regels voor voorrang een extra type voorrang toe te voegen, namelijk voorrang voor woningzoekenden met beroepen van vitaal belang. De gemeente mag zelf bepalen welke groepen als ‘vitaal’ worden aangemerkt, mits onderbouwd waarom deze beroepen vitaal zijn en waarom er binnen de gemeente schaarste is aan deze beroepen.
  • Het is vanaf nu mogelijk om naast sturen op woonruimteverdeling binnen de huursector, ook te sturen op de nieuwbouw betaalbare koop tot € 390.000 (prijspeil 2024). Aanleiding hiervoor is schaarste aan woningen voor doelgroepen als starters, eenverdieners in loondienst en mensen met een middeninkomen.
  • De rol van de provincie Er komt een verplichte adviesrol bij, waardoor gemeenten verplicht zijn Gedeputeerde Staten om advies te vragen over de gevolgen van de huisvestingsverordening voor de regionale woningmarkt en over de eventueel in de verordening toe te passen voorrangsregels. In het bijzonder over thema’s als binding. In het besluitvormingsproces dient als gevolg hiervan vanaf nu met deze adviesrol rekening gehouden te worden. Andere afstemmingsvereisten (zoals het betrekken van belanghouders en andere gemeenten in de woningmarktregio) blijven bestaan.

Naast deze vier zaken, zijn er nog een aantal randvoorwaarden gewijzigd, die er onder andere voor zorgen dat er betere of meer sturing kan plaatsvinden. Zo is nu ook leefbaarheid een grondslag voor woonruimtevoorraadbeheer, is er een koppeling gemaakt tussen de huisvestingsverordening en gemeentelijk woonbeleid en zijn er nieuwe regels bij sturing op toeristische verhuur.

Wij vertellen graag meer over de wijzigingen van de Huisvestingswet 2014 en helpen graag mee om voor uw gemeente te ontdekken wat de nieuwe mogelijkheden kunnen betekenen.

Abonneer op onze nieuwsbrief voor de laatste informatie. Schrijf je hier in!