Gepubliceerd op:

Area Wonen stond begin 2019 voor een aantal wijzigingen in haar strategische koers, leidend tot nieuw portefeuillebeleid (meer focus op kleine huishoudens, minder belang gehecht aan individuele keuzevrijheid) en een nieuw huurbeleid (andere grondslag voor huurbepaling). Daarbij is de vraag gerezen wat de effecten hiervan zijn binnen het huidige woonruimteverdelingsbeleid én of een nieuw beleid op dit terrein zou kunnen zorgen voor gelijkblijvende kansen voor de doelgroep van beleid. RIGO heeft dit middels een op maat gemaakt model inzichtelijk gemaakt.

Hiertoe is allereerst bezien welk effect de nieuwe koers in 2019 zou hebben, door de nieuwe beleidsuitgangspunten over de situatie in 2018 te leggen. Daarnaast is via het maatwerkmodel bezien welke ingrepen in de woonruimteverdeling mogelijk zijn om de slaagkansen van de doelgroepen van beleid gelijk te houden.
Aanvullend hieraan is nog (uit een verhuringen- en reactie bestand) geanalyseerd of er redenen in de woonruimteverdeling zijn te benoemen waarom senioren en (lage) middeninkomens een beperkte (reactie) activiteit vertonen binnen de portefeuille van Area Wonen.