Gepubliceerd op:

Rijk, provincies en gemeenten bereiden zich voor op decentralisaties in het sociale domein. RIGO ondersteunt door middel van onderzoek en monitoring. Eén vorm van decentralisatie betreft de extramuralisering van de lagere zorgzwaartepakketten. Hierdoor kunnen mensen met lichte tot matige zorgvragen geen aanspraak maken op verblijf in een zorginstelling. Een deel van deze doelgroep zal zich goed redden met zorg aan huis en welzijnsvoorzieningen om de hoek. Er zullen echter ook mensen zijn die tussen wal en schip vallen omdat zij onvoldoende zelfredzaam zijn. Voor die groep moeten lokale partijen aanvullende voorzieningen realiseren, zoals geclusterde woningen met een steunpunt en begeleiding op afroep. RIGO ondersteunt de gemeente Zoetermeer en haar partners om demografische en beleidsmatige ontwikkelingen te vertalen in een strategische woonagenda. De transities van delen van de AWBZ en Jeugdzorg naar de WMO gaan gepaard met een grote omslag in denken en doen van zorgaanbieders, gemeenten en de professionals in het veld, maar ook van de cliënten en hun sociale netwerk.

Slogans als ‘van zorgen voor naar zorgen dat’, ‘uitgaan van de eigen kracht’, ‘volgende in plaats van sturende financiering’ en ‘van complexiteit en wantrouwen naar eenvoud en vertrouwen’ geven dat aardig weer. De transities gaan ook gepaard met een flinke bezuinigingsopgave. In West Brabant wordt met een twintigtal experimenten verkend hoe die omslag uit kan pakken op lokaal niveau. RIGO ondersteunt bij de monitoring van die experimenten in opdracht van ‘In voor Zorg‘. Het vinden van succesvolle initiatieven die voor opschaling in aanmerking komen, is daarbij het doel.