Gepubliceerd op:

De gemeente De Ronde Venen heeft de situatie op de woningmarkt de afgelopen jaren sterk zien veranderen. De woningmarkt trekt weer aan en in 2016 is gestart met de bouw van diverse grote projecten. Ook de instroom van vergunninghouders en de nieuwe Woningwet hebben hun weerslag op de woningmarkt in de gemeente.

Genoeg redenen voor de gemeente dus om de Woonvisie ‘Doorstroming door kwaliteit’, die in 2013 is vastgesteld, te actualiseren. RIGO heeft, net als voor de Woonvisie uit 2013, een uitgebreid woningmarktonderzoek uitgevoerd dat als basis dient voor de nieuwe Woonvisie.

Woningmarktonderzoek als basis

Het woningmarktonderzoek is uitgevoerd in de periode eind 2016, begin 2017. In het onderzoek hebben we een beeld geschetst van de huidige situatie op de woningmarkt in De Ronde Venen. In het onderzoek hebben we onder andere gekeken naar: de huidige woonsituatie van huishoudens, de bewoning van de sociale huurwoningen en de verhuiswensen van huishoudens in De Ronde Venen. Ook hebben we gekeken naar de toekomstige ontwikkeling van verschillende doelgroepen en welke woningbehoefte daar uit voortkomt.

De uitkomsten van het woningmarktonderzoek zijn vastgelegd in twee documenten:

  1. een uitgebreid tabellenboek, waarin de resultaten uit het woningmarktonderzoek in de vorm van tabellen en figuren zijn weergegeven. Dit is zoveel mogelijk gedaan op het niveau van de acht kernen van de gemeente De Ronde Venen.
  2. een toelichtende oplegnotitie, waarin de resultaten uit het woningmarktonderzoek, op het niveau van de gemeente De Ronde Venen, geanalyseerd en geduid worden.

Actualisatie Woonvisie

In het voorjaar van 2017 is de Woonvisie van de gemeente De Ronde Venen geactualiseerd. RIGO heeft hierin nog ondersteuning geboden door de raadsgroep die zich met de Woonvisie bezighoudt bij te praten over de resultaten van het woningmarktonderzoek.

Op 29 juni 2017 is vervolgens de nieuwe, geactualiseerde Woonvisie in de raad van de gemeente De Ronde Venen vastgesteld. Deze is op de website van de gemeente De Ronde Venen te downloaden.