Gepubliceerd op:

Het woningmarktonderzoek Neerijnen bestaat uit twee delen. Allereerst hebben we een beeld geschetst van de huidige situatie op de woningmarkt in de gemeente Neerijnen. Daarbij hebben gekeken naar de huidige bevolkingsopbouw en woningvoorraad en naar de woonsituatie van huishoudens. Ook hebben we de actuele vraagaanbodverhoudingen in beeld gebracht.

In het tweede deel hebben we gekeken hoe huishoudens en inkomensgroepen zich naar de toekomst toe ontwikkelen en wat dat betekent voor de toekomstige woningbehoefte. De resultaten hebben we weergegeven op het niveau van de gemeente en op het niveau van vier clusters van kernen (aansluitend bij het kernenbeleid van de gemeente Neerijnen).

Onderzoeksgebied woningmarktonderzoek Neerijnen

Woningmarktonderzoek als gemeenschappelijke basis

Het woningmarktonderzoek Neerijnen wordt door Woonstichting De Kernen, Woningbouwvereniging De Goede Woning Neerijnen en de gemeente Neerijnen voor meerdere doeleinden gebruikt. In de eerste plaatst zorgt het voor een gemeenschappelijke basis onder het woonbeleid in de gemeente Neerijnen. De uitkomsten worden door zowel de gemeente als de betrokken corporaties herkend en onderschreven. Daarnaast dient het als input voor de prestatieafspraken die de corporaties jaarlijks met de gemeente en de huurdersvertegenwoordiging maken.

Met het oog op het passend toewijzen (de verplichting om aan tenminste 95% van de huishoudens met recht op huurtoeslag woningen met een huurprijs onder de aftoppingsgrenzen te verhuren) hebben de corporaties ook behoefte aan zicht op de huidige omvang van de doelgroep en hoe deze zich in de toekomst gaat ontwikkelen. Daarnaast worden de uitkomsten van het onderzoek gebruikt voor het opstellen / actualiseren van de kernplannen van de corporaties.

Voor de gemeente tenslotte geeft het onderzoek ook een beeld van de ontwikkeling van het inwoners met beperkingen die, als gevolg van het Rijksbeleid van extramuralisering, langer zelfstandig thuis blijven wonen.

Over het woningmarktonderzoek Neerijnen

Het woningmarktonderzoek Neerijnen is uitgevoerd in de eerste helft van 2017. De belangrijkste bronnen voor het onderzoek vormden lokaal specifieke data. Data van Woonstichting De Kernen, Woningbouwvereniging De Goede Woning Neerijnen en de gemeente Neerijnen zelf. Het meest recente Woononderzoek Nederland (WoON 2015) hebben we gebruikt om alle gegevens met elkaar te verbinden. Op basis van het zo gevormde onderzoeksbestand hebben we vervolgens de analyses gedaan. Voor de uitgevoerde toekomstverkenning is gebruikgemaakt van de demografische prognose Primos 2016.