Gepubliceerd op:

Naar aanleiding van signalen uit de pers en brieven van burgers over het vinden van een sociale huurwoning bij onverwachte situaties heeft de VROM-Inspectie een onderzoek ingesteld naar het huisvesten van woningzoekenden met een dringende woningvraag in de sociale huursector in Nederland. Dit onderzoek is uitgevoerd door RIGO en het OTB.

Voor dit onderzoek is een enquête onder woningzoekenden in vijf regio’s uitgevoerd. De regio’s liggen in verschillende delen van Nederland en hebben te maken met verschillende woningmarktsituaties, woonruimteverdelingsystemen en urgentieregelingen. Het gaat hierbij niet om een representatieve steekproef waarmee een uitspraak wordt gedaan over ‘de woningzoekenden’ of ‘de urgenten’ in Nederland. Het doel van het onderzoek is wel om een beter beeld te krijgen van de woningzoekenden die zelf aangeven dat ze in een onhoudbare woonsituatie zitten en met spoed een woning zoeken.

Een tweede deel van het onderzoek bestond uit een enquête onder alle gemeenten en corporaties in Nederland. Op basis van de enquête konden voor 83% van de Nederlandse gemeenten uitkomsten worden gegenereerd. Naast beide enquêtes is er ook een beredeneerde schatting uitgevoerd om een beeld te krijgen van het aantal urgenten in Nederland.