Gepubliceerd op:

De Amsterdamse Wildemanbuurt (gelegen in Osdorp-Oost in het stadsdeel Nieuw-West) is een sociaal-economisch kwetsbare buurt. Dat uit zich, in vergelijking met andere buurten, onder andere in een hoger percentage criminaliteit, een groter gevoel van onveiligheid onder de bewoners en hogere werkloosheidscijfers. De afgelopen jaren is er door verschillende partijen veel aandacht besteed aan de Wildemanbuurt, maar ondanks de vele inspanningen is er weinig verbetering waar te nemen in de positie van de buurt.

In opdracht van de gemeente Amsterdam en de corporaties Eigen Haard en Stadgenoot heeft RIGO een “buurtfoto” van de Wildemanbuurt gemaakt. De buurtfoto schetst een actueel beeld geven van de buurt op het gebied van veiligheid, leefbaarheid, wonen en het sociaal en economisch domein. Achtergrond van de vraag is de behoefte aan een gezamenlijk, gedeeld uitgangspunt, op basis waarvan verder nagedacht en besloten kan worden over eventuele beheers- en instroommaatregelen en stedelijke vernieuwingsplannen voor de WIldemanbuurt.

Met behulp van een sociale index en een nadere analyse van de Wildeman- en Blomwijckerbuurt is een gezamenlijk uitgangspunt bepaald. Op basis daarvan is met de gemeente en de corporaties een gedeelde visie opgesteld en zijn concrete doelen geformuleerd en geprioriteerd. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden als onderdeel van een programmatische buurtaanpak. In dat kader zijn aanbevelingen gedaan voor het vervolgtraject met betrekking tot zowel het programma als het bijbehorende proces.