Gepubliceerd op:

Een betaalbaar huis voor iedereen?

De betaalbaarheid van het wonen staat onder druk. Voor een groeiende groep huishoudens staan de totale woonlasten (huur, hypotheek, gas en elektriciteit, water, belastingen, heffingen en verzekeringen) niet meer in verhouding tot hun besteedbaar inkomen. Deze huishoudens hebben een verhoogd risico op betaalbaarheidsproblemen. Dit kan onder meer betalingsachterstanden, achterstallig onderhoud van woningen en (energie-)armoede tot gevolg hebben. Gemeenten zijn medeverantwoordelijk voor het vinden van een oplossing bij betaalbaarheidsproblematiek.

De rekenkamercommissie van Dordrecht heeft RIGO gevraagd onderzoek te doen naar de betaalbaarheid van het wonen in de gemeente Dordrecht. De focus lag daarbij op de Dordtse ambities en beleidsdoelen voor betaalbaar wonen en op hoe het gesteld is met de betaalbaarheid van het wonen in Dordrecht. Hoewel uit het onderzoek is gebleken dat de betaalbaarheid van het wonen in Dordrecht zich langs de landelijke lijn heeft ontwikkeld, hebben we ook moeten constateren dat de betaalbaarheid van het wonen in de coalitieperiode 2018- 2022 vrijwel geen politieke aandacht heeft gehad. Het beleid was er met name op gericht om huishoudens met een middeninkomen en een hoger inkomen naar de gemeente toe te trekken.

We zien daarnaast ook dat met het politiek akkoord 2022-2026 van Dordrecht ‘Samen bouwen aan een sterk en groen Dordrecht’ de betaalbaarheid van het wonen duidelijk op de politieke agenda is gezet. Het coalitieakkoord noemt een aantal actiepunten specifiek gericht op de betaalbaarheid van het wonen. Deze lijn is doorgezet in de onlangs vastgestelde Routekaart Wonen (februari 2023). Hierin worden doelen gesteld met betrekking tot het toevoegen van betaalbare woningen en worden verschillende instrumenten benoemd om de komende jaren te sturen in de bestaande voorraad.

Het is nu aan de raad om haar controlerende rol goed te vervullen: ligt de gemeente op schema, worden de gestelde doelen behaald of moet er tussentijds worden bijgestuurd?