Gepubliceerd op:

De leefbaarheidsproblemen rond de N65 zijn al jaren onderwerp van discussie op maatschappelijk en politiek vlak. Na een uitgebreid voortraject heeft de minister van IenM, in afstemming met de provincie en omliggende gemeenten, de beslissing genomen om te starten met een MIRT-verkenning voor het tracé Vught-Haaren. De start- en analysefase van het MIRT nadert zijn voltooiing en heeft geresulteerd in een set kansrijke alternatieven.

Antea, Procap en RIGO ondersteunen momenteel de tweede fase in deze verkenning: de beoordelings- en besluitvormingsfase. Het primaire doel van de verkenning N65 is verbetering van de leefbaarheid: geluidhinder, verkeersveiligheid en vermindering van barrierewerking tussen de woongebieden in Vught en Helvoirt. Effecten op luchtkwaliteit, ruimtelijke kwaliteit, doorstroming en bereikbaarheid zijn onderdeel van de beoordeling van alternatieven.

Het beoogde resultaat van de verkenning is een pakket van samenhangende maatregelen, dat ertoe leidt dat de leefbaarheid in en rondom Vught en Helvoirt verbetert. Hiertoe reiken we IenM objectieve beslisinformatie voor de bestuurders aan, zodat zij een Voorkeursbeslissing kunnen nemen. RIGO is binnen dit project verantwoordelijk voor de uitvoering van de MKBA.