Gepubliceerd op:

Signalen wijzen erop dat gereguleerde woningen (sociale huurwoningen) steeds vaker ook worden gebouwd en geëxploiteerd door marktpartijen. RIGO deed in opdracht van het ministerie van BZK onderzoek naar de omvang van deze productie door marktpartijen en hoe deze huurwoningen zich verhouden tot de nieuwbouw door corporaties, in termen van bijvoorbeeld huurprijs, kwaliteit, passend toewijzen en de termijn waarop de woningen verkocht (mogen) worden. Ook bekeken we of en hoe gemeenten voorwaarden stellen aan de verhuurders uit de marktsector en welk instrumentarium men daarvoor gebruikt.

Met nadruk wijzen wij erop dat dit een verkennend onderzoek is, gebaseerd op voornamelijk een enquête onder gemeenten. De insteek van dit onderzoek is inventariserend en beschrijvend van aard. Dit rapport gaat niet in op de wenselijkheid van de ontwikkelingen, van sterkere regulering van huurwoningen verhuurd door marktpartijen, of van het aanscherpen van de definitie van ‘sociale huur’.

Het rapport is door Hugo de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, op 6 juli 2022 aangeboden aan de Tweede Kamer.