Gepubliceerd op:

Hoe werkt het woningbouwbeleid uit de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) door in het provinciale woningbouwbeleid? RIGO bracht het in beeld. Hierbij is specifiek gekeken naar de doorwerking van de Ladder voor Duurzame verstedelijking.

In de rapportage worden per provincie de stand van zaken van het woningbouwbeleid en de mate en wijze van doorwerking van het SVIR in beeld gebracht.