Gepubliceerd op:

Het ‘Woningmarktonderzoek werkgebied De Kernen’ biedt inzicht in de huidige woningvoorraad en de huidige bevolkingsopbouw in de gemeenten in het onderzoeksgebied. Daarnaast geeft het onderzoek antwoord op de volgende drie vragen:

• Hoe ontwikkelt de omvang van doelgroepen, gespecificeerd naar leeftijd, huishoudentype en inkomensklassen zich?
• Hoe ontwikkelt de vraag naar sociale huur-, markthuur- en koopwoningen zich?
• In hoeverre sluit de woningvoorraad (huur en koop) aan bij de (toekomstige) vraag?  En wat zijn de belangrijkste opgaven, gespecificeerd naar eigendom, woningtype en prijsklassen?

De antwoorden op deze vragen worden in het rapport weergegeven op het niveau van zes clusters van kernen, verdeeld over de drie gemeenten.

Onderzoeksgebied Woningmarktonderzoek werkgebied De Kernen

Kernen in de gemeenten West Maas en Waal, Druten en Wijchen

Meerdere aanleidingen voor het woningmarktonderzoek

Het woningmarktonderzoek in het werkgebied van De Kernen kent meerdere aanleidingen. Voor Woonstichting De Kernen vormden bepaalde onderdelen uit de nieuwe Woningwet (passend toewijzen, de jaarlijkse cyclus van prestatieafspraken) de belangrijkste aanleiding voor het onderzoek. In de gemeente Wijchen is recent een woningmarktonderzoek uitgevoerd, maar de focus daarvan lag vooral op hoofdkern Wijchen. De gemeente heeft daarom gekozen aan te sluiten bij dit onderzoek en in te zoomen op de overige kernen. Voor de gemeente West Maas en Waal was een amendement bij een raadsbesluit over prestatieafspraken aanleiding om mee te doen. Hierin staat dat middels een woningmarktonderzoek inzicht moet worden gegeven in de vraag naar en het aanbod van sociale huurwoningen.

Over het ‘Woningmarktonderzoek werkgebied De Kernen’

Het woningmarktonderzoek in het werkgebied van Woonstichting De Kernen in de gemeenten West Maas en Waal, Druten en Wijchen is halverwege 2017 uitgevoerd. De belangrijkste bronnen voor het onderzoek vormden lokaal specifieke data. Data van Woonstichting De Kernen en de drie gemeenten. Het meest recente Woononderzoek Nederland (WoON 2015) hebben we gebruikt om alle gegevens met elkaar te verbinden. Op basis van het zo gevormde onderzoeksbestand hebben we vervolgens de analyses gedaan. Voor de uitgevoerde toekomstverkenning is gebruikgemaakt van de demografische prognose Primos 2016.

Parallel aan dit onderzoek heeft RIGO ook een woningmarktonderzoek uitgevoerd in de Gelderse gemeente Neerijnen, waar Woonstichting De Kernen ook veel bezit heeft.