Gepubliceerd op:

De Provincie Zuid-Holland streeft naar ‘een open en inclusieve samenleving met gelijke kansen voor iedereen’. Daarvoor is cruciaal dat mensen niet gediscrimineerd worden op grond van persoonlijke kenmerken die niet relevant zijn. In opdracht van de Provincie onderzocht RIGO in welke mate er sprake is van discriminatie op de woningmarkt en welke bevolkingsgroepen erdoor worden getroffen. Daarbij keken we naar zowel de particuliere en sociale huur als naar de koopsector.

Leeftijd, afkomst en geslacht belangrijkste discriminatiegronden

Uit enquêtes blijkt dat circa één op elke tien woningzoekenden discriminatie ervaart. Deze zoekers hebben een incident meegemaakt dat gekoppeld kan worden aan een onderscheidend persoonlijk kenmerk. Leeftijd, afkomst en geslacht zijn hierbij het meest van belang. Jongeren tot 30 jaar, mannen en met name mensen met een migratieachtergrond zeggen significant vaker dat ze zonder twijfel een ervaring van discriminatie hebben meegemaakt. Seksuele geaardheid, religie of handicap blijken daarentegen geen belangrijke discriminatiegronden op de woningmarkt.

Het belang van transparantie

Discriminatie op de woningmarkt wordt vaak niet gemeld, omdat woningzoekenden niet het idee hebben dat dit zin heeft. Uit groepsinterviews blijkt dat aanbieders het bestaan van discriminatie wel erkennen. Maar ze stellen ook dat de schijn van discriminatie kan ontstaan waar transparantie richting de woningzoekende ontbreekt. Ook geldt dat ‘geoorloofd’ onderscheid (naar bijvoorbeeld leeftijd) vaak ingebed zit in systemen op de woningmarkt. Denk aan de hypotheekverstrekking of aan de toewijzingsregels van corporaties.

De oplossing moet dan ook eerder worden gezocht in systemen die discriminatie ‘aan de voorkant’ voorkomen dan in meldingssystemen. Kernthema daarbij is het zo transparant mogelijk maken van de selectiemethoden van aanbieders. Vooral bij de particuliere huur liggen hier kansen. Concreet kan er bijvoorbeeld gedacht worden aan het opzetten van een woonruimteverdeelsysteem in de particuliere huursector, of aansluiting van de particuliere verhuur bij bijvoorbeeld het bestaande WoningNet.

Vervolg: Plein1-sessie Provincie Zuid-Holland

De onderzoeksresultaten worden gepresenteerd in een reeks van openbare ‘Plein1-sessies’ van de Provincie over het thema inclusiviteit, in het kader van het programma Kennis Zuid-Holland. De Provincie wil over de uitkomsten van dit onderzoek het gesprek aangaan met experts en woningmarktaanbieders met een tweeledig doel: kennis delen en een begin maken met het formuleren van mogelijke oplossingen.

Meer weten?

Contact: Tim de Beer van Provincie Zuid-Holland tah.de.beer@pzh.nl

Lees hier het rapport.