Gepubliceerd op:

Leeftijd, afkomst en geslacht belangrijkste discriminatiegronden

Voor dit onderzoek in opdracht van de Provincie Zuid-Holland baseerden we ons op enquêtes onder woningzoekenden, groepsinterviews met aanbieders op de woningmarkt en statistische analyses van het WoON en RADAR-Rotterdam. We keken hierbij naar zowel de particuliere verhuur, de sociale huur als de koopsector. Uit de enquête blijkt dat circa tien op elke honderd woningzoekenden discriminatie ervaart. Deze zoekers hebben een incident meegemaakt dat gekoppeld kan worden aan een onderscheidend kenmerk van de zoekers. Leeftijd, afkomst en geslacht zijn hierbij het meest van belang. Jongeren tot 30 jaar, mannen en met name mensen met een migratieachtergrond zeggen significant vaker dat ze zonder twijfel een ervaring van discriminatie hebben meegemaakt. Seksuele geaardheid, religie of handicap blijken daarentegen geen belangrijke discriminatiegronden op de woningmarkt.

Het belang van transparantie

Uit groepsinterviews met aanbieders op de woningmarkt blijkt dat aanbieders het bestaan van discriminatie op de woningmarkt erkennen. Maar ze stellen ook dat de schijn van discriminatie kan ontstaan waar transparantie richting de woningzoekende ontbreekt. Ook geldt dat ‘geoorloofd’ onderscheid (naar bijvoorbeeld leeftijd) vaak ingebed zit in systemen op de woningmarkt, bijvoorbeeld wat betreft de hypotheekverstrekking, of in de toewijzingsregels van corporaties.

Het is daarom waarschijnlijk doeltreffender en doelmatiger om in te zetten op systemen die discriminatie ‘aan de voorkant’ voorkomen dan op meldingssystemen. Discriminatie op de woningmarkt wordt vaak niet gemeld, omdat woningzoekenden niet het idee hebben dat dat zin heeft. Kernthema bij voorkomen aan de voorkant is het zo transparant mogelijk maken van de selectiemethoden van aanbieders. Vooral bij de particuliere huur liggen hier kansen. Concreet kan er bijvoorbeeld gedacht worden aan het opzetten van een woonruimteverdeelsysteem in de particuliere huursector, of aansluiting van de particuliere verhuur bij bijvoorbeeld het bestaande Woningnet.

Vervolg: Plein1-sessie Provincie Zuid-Holland

De onderzoeksresultaten worden gepresenteerd in een reeks van openbare ‘Plein1-sessies’ van de Provincie over het thema inclusiviteit, in het kader van het programma Kennis Zuid-Holland. De Provincie wil over de uitkomsten van dit onderzoek het gesprek aangaan met experts en woningmarktaanbieders met een tweeledig doel: kennis delen en een begin maken met het formuleren van mogelijke oplossingen.

Meer weten?

Contact: Tim de Beer van Provincie Zuid-Holland tah.de.beer@pzh.nl