Gepubliceerd op:

In 2015 zijn deze regelingen voor het eerst door RIGO geëvalueerd. Anno 2018 heeft RIGO opnieuw de balans opgemaakt.

Doorstroming senioren bevorderen

Utrecht is al vroeg op zoek gegaan naar mogelijkheden om de doorstroming te bevorderen op een andere manier dan het maken van aanpassingen in de woningvoorraad, door bijvoorbeeld nieuwbouw of renovatie. Aangezien doorstroming gebaat is bij lange verhuisketens en deze ketens vooral worden gegenereerd door huishoudens die aan het einde zijn van hun wooncarrière, wordt ingezet op het (laten) verhuizen van senioren uit (grote) eengezinswoningen. Hiervoor zijn drie regelingen in het leven geroepen: een kortingsregeling, een voorrangsregeling en een verhuisadviseur voor senioren. Uit de evaluatie is gebleken dat met de ingezette beleidsinstrumenten ook andere beleidsdoelen worden gediend. Denk aan langer zelfstandig wonen (passende huisvesting, decentralisatie zorg), het wegnemen van belemmeringen voor senioren die willen verhuizen en een betere dienstverlening door betere en gerichte informatie.

Drie doorstroomregelingen

In het algemeen kan worden gesteld dat de Utrechtse gereedschapskist om doorstroming te bevorderen met de drie regelingen goed is gevuld. Wel is het zo dat de maatregelen in combinatie en gezien de nauwe verbondenheid die er is met het woonruimteverdeelsysteem snel ingewikkeld worden. Het is dan ook vooral belangrijk dat alle regelingen uitlegbaar blijven en de toepassing en uitvoering eenduidig en transparant is.

Maatschappelijke bijdrage

De regelingen hebben niet gezorgd voor grote aantallen verhuizingen van Utrechtse senioren. Toch leveren ze een interessante maatschappelijke bijdrage. Duidelijk is geworden dat juist de combinatie van regelingen ervoor zorgt dat een lang zittende seniore huurder over te halen is om te verhuizen.

STUW en de gemeente Utrecht gebruiken de evaluatie om eind 2018 een besluit te nemen over de eventuele voortzetting van de instrumenten.