Gepubliceerd op:

Voor een zevental aan RRAAM vergelijkbare projecten is nagegaan in hoeverre de MKBA en haar baten kosten ratio bepalend is voor de besluitvorming. Uit het onderzoek blijkt dat de politiek de MKBA weliswaar zwaar laat meetellen maar dat deze niet de enige basis vormt waarop besluiten worden genomen ondanks haar overkoepelende karakter. In het onderzoek zijn een zevental projecten geselecteerd die op een reeks van aspecten vergelijkbaar zijn met het project RRAAM. Nagegaan is wat de kosten en baten verhouding bij deze projecten was, in hoeverre ze inhoudelijk en methodisch van elkaar verschilden en in hoeverre de uitkomsten bepalend waren voor de politieke besluitvorming. Behalve deskresearch zijn ook interviews met projectleiders en besluitvormers van de betreffende projecten gehouden. De MKBA wordt door bijna alle geïnterviewden als een uiterst nuttig informatie instrument gezien. Tegelijkertijd vind een ieder dat de uitkomst van de MKBA ondanks zijn integraliteit qua welvaartsaspecten slechts 1 overweging vormt naast anderen. Uit het onderzoek blijkt dat in de praktijk er ook daadwerkelijk vrij mee wordt omgegaan, waarbij slecht renderende projecten soms doorgang vinden en goede projecten soms worden gestopt. Daarnaast wordt aangegeven dat een vroegtijdig gebruik van de MKBA kan helpen bij het selecteren en optimaliseren van projecten.