Met een vast team voert RIGO diverse soorten bewonersonderzoeken uit. We zetten vragenlijsten uit: schriftelijk en/of online. Voeren flitspeilingen uit. En gaan in gesprek met bewoners: één op één of door het organiseren van een interactief groepsgesprek of bewonersbijeenkomst.

Bewonersonderzoek bij renovatie, sloop en nieuwbouw

Voor bewoners betekent renovatie vaak dat zij, al dan niet tijdelijk, moeten verhuizen. Vaak breekt voor hen een onzekere periode aan. Afhankelijk van de vorm van renovatie (met of zonder behoud van huurovereenkomst, met of zonder recht op terugkeer) zijn er verschillende momenten in een renovatietraject waarop bewoners hun stem kunnen laten horen.

Grofweg zijn er drie momenten waarop bewoners kunnen worden gehoord. Als eerste het woonwensenonderzoek, vaak als onderdeel van de oriëntatiefase. Dit heeft als doel de mening van zittende bewoners in de planvorming mee te nemen. Ten tweede de bewonersraadpleging, met als doel de meningen van de huurders over het sociaal plan en soms ook het ontwerpplan te inventariseren. En tot slot de draagvlakmeting, waarbij wordt gemeten welk percentage van de huurders instemt met de renovatieplannen.

Bewonersonderzoek onder woonwagenbewoners

In de afgelopen jaren heeft RIGO diverse gemeenten ondersteund bij het uitvoeren van onderzoek onder woonwagenbewoners en de zogenoemde spijtoptanten. Sinds het beleidskader Woonwagens en Standplaatsen van het ministerie van Binnenlandse Zaken (2018) zijn steeds meer gemeenten en corporaties bezig met het opstellen van woonwagenbeleid.

Het beleidskader stelt onder andere dat gemeenten zorgdragen voor ‘voldoende’ standplaatsen voor woonwagenbewoners, zodat zij binnen ‘redelijke termijn’ een standplaats kunnen krijgen. Maar hoeveel standplaatsen is voldoende? Wat is een redelijke wachttijd voor een nieuw standplaats? En hoe kom je vanuit de analyse van de behoefte naar passend beleid en verdeelregels? Veel gemeenten en corporaties worstelen met deze vraag.

Een eerste stap richting beleidsvorming is het in beeld brengen van de omvang van de lokale vraag naar standplaatsen en de woonwensen van de doelgroep. Met behulp van verschillende onderzoeksmethoden gaan we met de woonwagenbewoners en eventuele spijtoptanten in gesprek. Door de juiste vragen te stellen maken we inzichtelijk welke behoeften, verwachtingen, wensen en mogelijkheden woonwagenbewoners hebben ten opzichte van het wonen op een woonwagenlocatie. We combineren enquête-onderzoek met (telefonische) gesprekken en groepsbijeenkomsten. Spijtoptanten benaderen we via de sneeuwbalmethode.

We vertalen de uitkomsten van het woonwagenbewonersonderzoek naar bruikbare informatie als onderlegger voor het beleid van gemeenten en corporaties. Indien gewenst adviseren we gemeenten over het op te stellen woonwagenbeleid en over de verdeelregels voor nieuwe en/of vrijkomende standplaatsen.

 

Ook een bewonersonderzoek laten uitvoeren?

Als onafhankelijk bureau worden we met regelmaat gevraagd om een bewonersonderzoek uit te voeren. En dat doen we graag. Niet alleen in onze thuisstad Amsterdam, maar ook in andere steden in het land geven wij bewoners graag een stem . We gaan daarbij graag met de opdrachtgever in gesprek om tot een gewenste aanpak op maat te komen. Ook het eindresultaat  stemmen we af op het doel van het onderzoek. Van bondige en heldere rapportages, interactieve dashboards, infographics of korte, aansprekende filmpjes. Het doel van het onderzoek en het te bereiken publiek bepalen mede het meest geschikte eindproduct.

Gerelateerde projecten

Meer informatie

Voor meer informatie over de producten en diensten die RIGO biedt, neem direct contact op met onze onderzoekers: